Metody nauczania

Stosujemy bardzo ćwiczeń w parach i zespołach. Uczniowie odgrywają scenki tematyczne. Uczymy naturalnego języka po to aby każdy słuchacz mógł używać go w sytuacjach praktycznych i codziennych. Pokazujemy jak trwale zapamiętywać słownictwo bo „PRACTICE MAKES PERFECT”.

Koncepcja pracy w „English Centre” zakłada połączenie użycia nowatorskich metod i technik nauczania z tradycyjnym podejściem do nauki oraz z rzetelną pracą ucznia w domu. Dobór metod i technik uzależniony jest oczywiście od wieku uczniów, ich indywidualnych możliwości oraz od poziomu znajomości języka. Stosujemy następujące metody nauczania:

  • Metoda komunikacyjna (Communicative Approach) – rozwijana jest umiejętność porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i wzbogacanie słownictwa w naturalnych sytuacjach.
  • Metoda naturalna – mówienie do słuchaczy językiem naturalnym, codziennym z dużą dawką powtórzeń podczas trwania kursu.
  • Metoda reagowania całym ciałem  (Total Physical Response) – uczeń ruchem odpowiada na mowę, następnie osłuchuje się z językiem. Po tym etapie spontaniczne używa poznanych zwrotów i słówek.
  • Metoda dramy – odgrywanie ról, przeprowadzanie wywiadów, układanie scenek tematycznych.
  • Dyskusje z uwzględnieniem zainteresowań uczniów (dziedziny takie, jak film, muzyka, sport).
  • Metoda poglądowa – nauka słownictwa odbywa się przy pomocy środków wizualnych, realnych przedmiotów lub pantomimy.
  • Metoda kognitywna (poznawcza).

Podobnie jak dobór metod, także dobór technik pracy na lekcjach zależy od wieku słuchaczy, ich poziomu znajomości języka oraz tematyki zajęć.