Jak uczymy

Trwa od końca września do końca maja lub początku czerwca.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 25 września 2023 r. Kurs obejmuje 30 zajęć 35 minutowych dla pięciolatków i sześciolatków.

W pozostałych grupach wiekowych kurs obejmuje 60 zajęć, 2 razy w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-,60- lub 90 minutowe.

Stosujemy bardzo ćwiczeń w parach i zespołach. Uczniowie odgrywają scenki tematyczne. Uczymy naturalnego języka po to aby każdy słuchacz mógł używać go w sytuacjach praktycznych i codziennych. Pokazujemy jak trwale zapamiętywać słownictwo bo „PRACTICE MAKES PERFECT”.

Koncepcja pracy w „English Centre” zakłada połączenie użycia nowatorskich metod i technik nauczania z tradycyjnym podejściem do nauki oraz z rzetelną pracą ucznia w domu. Dobór metod i technik uzależniony jest oczywiście od wieku uczniów, ich indywidualnych możliwości oraz od poziomu znajomości języka. Stosujemy następujące metody nauczania:

  • Metoda komunikacyjna (Communicative Approach) – rozwijana jest umiejętność porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i wzbogacanie słownictwa w naturalnych sytuacjach.
  • Metoda naturalna – mówienie do słuchaczy językiem naturalnym, codziennym z dużą dawką powtórzeń podczas trwania kursu.
  • Metoda reagowania całym ciałem  (Total Physical Response) – uczeń ruchem odpowiada na mowę, następnie osłuchuje się z językiem. Po tym etapie spontaniczne używa poznanych zwrotów i słówek.
  • Metoda dramy – odgrywanie ról, przeprowadzanie wywiadów, układanie scenek tematycznych.
  • Dyskusje z uwzględnieniem zainteresowań uczniów (dziedziny takie, jak film, muzyka, sport).
  • Metoda poglądowa – nauka słownictwa odbywa się przy pomocy środków wizualnych, realnych przedmiotów lub pantomimy.
  • Metoda kognitywna (poznawcza).

Podobnie jak dobór metod, także dobór technik pracy na lekcjach zależy od wieku słuchaczy, ich poziomu znajomości języka oraz tematyki zajęć.

Grupy liczą 5-8 uczniów. W takich zespołach praca przebiega dynamicznie i efektywnie, a w przypadku zmniejszenia się ilość słuchaczy istnieje szansa uzupełnienia składu grupy.  To zapewnia kontynuację nauki na tym samym, wyrównanym poziomie przez długi czas.

Lata doświadczeń pokazują, że uczniowie fenomenalnie rozwijają umiejętności językowe w kilkuosobowym gronie rówieśników.

Współpraca z rodzicami jest jednym z priorytetów naszej szkoły. Ich świadome zaangażowanie w edukację swoich pociech jest bardzo ważne.

Oprócz pracy na lekcji nasi uczniowie muszą odrabiać sumiennie zadania domowe, przygotowywać się do kartkówek, testów, powtórek, egzaminów oraz prezentacji. Od najmłodszych lat powinni mieć świadomość, że nauka języka angielskiego jest procesem długofalowym, wymagającym rzetelnej pracy, także w domu – tam wsparcie rodziców jest konieczne.

Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z lektorem prowadzącym w celu uzyskania bieżących informacji o ocenach i postępach pracy swoich dzieci. Słuchacze otrzymują wszystkie prace pisemne do domu, a na koniec roku świadectwo ukończenia kursu. Szkoła kontaktuje się z rodzicami w przypadku zastępstwa i przesunięcia zajęć lub ich odwołania.

Podręcznikową bazą metodyczną są podręczniku takich wydawnictw jak: Macmillan, Oxford University Press, Pearson Longman, Nowa Era. Używamy także autentycznych środków dydaktycznych: nagrania audio i wideo, platformy cyfrowe, aplikacje słownikowe, materiały wizualne, quizy, gry planszowe, programy interaktywne, puzzle językowe, gry słownikowe i wiele innych.