Nasz rok szkolny

Rok szkolny w “English Centre” trwa od października do czerwca.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 1 października 2018 roku. Kurs obejmuje 64 spotkania, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W zależności od wieku słuchaczy są to zajęcia 45-, 60- lub 90-minutowe.

Dni wolne od nauki to ferie, święta państwowe, kościelne oraz długie weekendy (majowy i czerwcowy). Podczas rekolekcji szkolnych zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Metody nauczania

Koncepcja pracy w “English Centre” zakłada połączenie użycia nowatorskich metod i technik nauczania z tradycyjnym podejściem do nauki oraz z rzetelną pracą ucznia w domu. Dobór metod i technik uzależniony jest oczywiście od wieku uczniów, ich indywidualnych możliwości oraz od poziomu znajomości języka. Stosujemy następujące metody nauczania:

  • Metoda komunikacyjna (Communicative Approach) – rozwijana jest umiejętność porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i wzbogacanie słownictwa w naturalnych sytuacjach.
  • Metoda naturalna – mówienie do słuchaczy językiem naturalnym, codziennym z dużą dawką powtórzeń podczas trwania kursu.
  • Metoda reagowania całym ciałem  (Total Physical Response) – uczeń ruchem odpowiada na mowę, następnie osłuchuje się z językiem. Po tym etapie spontaniczne używa poznanych zwrotów i słówek.
  • Metoda dramy – odgrywanie ról, przeprowadzanie wywiadów, układanie scenek tematycznych.
  • Dyskusje z uwzględnieniem zainteresowań uczniów (dziedziny takie, jak film, muzyka, sport).
  • Metoda poglądowa – nauka słownictwa odbywa się przy pomocy środków wizualnych, realnych przedmiotów lub pantomimy.
  • Metoda kognitywna (poznawcza).

Podobnie jak dobór metod, także dobór technik pracy na lekcjach zależy od wieku słuchaczy, ich poziomu znajomości języka oraz tematyki zajęć.

Liczebność grup

Grupy liczą 4-10 uczniów. W takich zespołach praca przebiega dynamicznie i efektywnie, a w przypadku zmniejszenia się ilość słuchaczy istnieje szansa uzupełnienia składu grupy.  To zapewnia kontynuację nauki na tym samym, wyrównanym poziomie przez długi czas.

Lata doświadczeń pokazują, że zdecydowanie lepiej uczyć w większym zespole niż w kilkuosobowym gronie, w którym skład czasami się zmienia. Ponadto dzieci czują się pewniej wśród rówieśników, których dobrze znają.

Współpraca z rodzicami

 

Współpraca z rodzicami jest jednym z priorytetów naszej szkoły. Ich świadome zaangażowanie w edukację swoich pociech jest bardzo ważne.

Oprócz pracy na lekcji nasi uczniowie muszą odrabiać sumiennie zadania domowe, przygotowywać się do kartkówek, testów, powtórek, egzaminów oraz prezentacji. Od najmłodszych lat powinni mieć świadomość, że nauka języka angielskiego jest procesem długofalowym, wymagającym rzetelnej pracy, także w domu – tam wsparcie rodziców jest konieczne.

Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z lektorem prowadzącym w celu uzyskania bieżących informacji o ocenach i postępach pracy swoich dzieci. Słuchacze otrzymują wszystkie prace pisemne do domu, a na koniec roku świadectwo ukończenia kursu oraz arkusz egzaminu pisemnego. Szkoła kontaktuje się z rodzicami w przypadku zastępstwa i przesunięcia zajęć lub ich odwołania.

Egzaminy wewnątrzszkolne

Rok szkolny kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, formułowania wypowiedzi pisemnej, rozumienie ze słuchu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych objętych programem. W części ustnej uczeń przedstawia prezentację na wybrany temat oraz udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.

Dwa tygodnie przed egzaminem rozpoczyna się dokładna powtórka materiałów. Zarówno oceny cząstkowe zdobyte podczas całego roku szkolnego jak i te uzyskane z egzaminu końcowego są podstawą do wystawienia siedmiu ocen na świadectwie.

Materiały nauczania

W przygotowaniu…